19. apríla 2024

Kedy musíte vrátiť odpočítanú DPH pri prevode majetku

V súčasnosti sa často stretávam s otázkou, či môže spoločnosť predať majetok spoločníkovi alebo konateľovi bez DPH. Najčastejšími prípadmi sú autá a nehnuteľnosti. Pri oboch platia podobné pravidlá.

Ak chce spoločnosť predať majetok, pričom pri jeho nadobudnutí si odpočítala DPH z ceny tohto majetku, je potrebné si v prvom rade uvedomiť, či sa jedná o tzv. investičný majetok. Investičným majetkom na účely DPH sú:

  • Hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez DPH je 3 319,39 EUR a viac, a ktorých doba použiteľnosti je dlhšie ako 1 rok.
  • Nehnuteľnosti, ako aj stavebné úpravy na nich, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie.

Pri predaji investičného majetku bez DPH musí spoločnosť sledovať tzv. obdobie na úpravu odpočítanej dane. V prípade hnuteľných vecí je toto obdobie 5 rokov a v prípade nehnuteľností 20 rokov.

Ak spoločnosť predá majetok bez DPH počas obdobia na úpravu odpočítanej dane (t.j. počas obdobia 5 rokov, resp. 20 rokov od dňa nadobudnutia), má to nasledovné účinky:

  • Takýto predaj bez DPH sa považuje za zmenu účelu použitia majetku. Keď spoločnosť majetok nadobudla, predpokladala jeho využitie na podnikateľské účely. Z tohto dôvodu si uplatnila odpočet DPH. Akonáhle by spoločnosť prestala tento majetok používať na podnikanie, dochádza k zmene účelu použitia majetku. V tomto prípade sa predaj bez DPH považuje za zmenu účelu použitia. Naopak predaj investičného majetku s DPH by sa za zmenu účelu použitia nepovažovalo.
  • Spoločnosť musí časť DPH, ktorú si odpočítala vrátiť (zvýšiť si svoju daňovú povinnosť). Akú výšku odpočítanej DPH musí spoločnosť vrátiť sa vypočíta podľa špeciálneho vzorca (uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Záleží od toho po koľkých rokoch od nadobudnutia spoločnosť majetok predá.

Hnuteľným investičným majetkom je napr. automobil, stroje, zariadenia a pod. Uvedený mechanizmus je možné vysvetliť na krátkom príklade:

Spoločnosť kúpila v roku 2020 automobil za cenu 36 000 EUR s DPH, pričom predpokladala jeho využitie na podnikateľské účely. Preto si mohla DPH vo výške 6 000 EUR v celom rozsahu odpočítať. Spoločnosť však chce automobil v roku 2023 predať konateľovi spoločnosti. Keďže pôjde o predaj fyzickej osobe, pre ktorú by bolo nevýhodné kúpiť tento automobil s DPH, spoločnosť ho predá bez DPH.

Aké dôsledky bude mať takýto predaj bez DPH pre spoločnosť?

  • V roku 2023 dochádza k zmene účelu použitia hnuteľného investičného majetku – predaj bez DPH.
  • Spoločnosť je preto povinná vykonať úpravu odpočítanej dane po 4 rokoch používania tohto majetku na podnikateľské účely (2020 vrátane – 2023 vrátane). Obdobie, ktoré sa sleduje na úpravu odpočítanej dane pri automobiloch ako hnuteľnom investičnom majetku je 5 rokov.
  • Spoločnosť bude musieť v daňovom priznaní v roku 2023 priznať dodatočne neodpočítateľnú daň vo výške 1 200 EUR [(6000:5)x1] .

Ak by spoločnosť predala automobil konateľovi bez DPH v roku 2024 (t.j. po 5 rokoch), nemusela by vrátiť DPH ktorú si pri nadobudnutí automobilu odpočítala.

Podobné platí aj pre nehnuteľnosti, s tým rozdielom, že (i) sleduje sa 20 ročné obdobie, počas ktorého je povinnosť upraviť odpočítanú daň, a ešte navyše (ii) 5 rokov odo dňa kolaudácie.

Ak predávate majetok spoločnosti bez DPH, pričom ste si uplatnili odpočet DPH pri jeho nadobudnutí, odporúčam starostlivo zvážiť, aké to môže mať finančné dopady na spoločnosť.

Autorka článku:
Ing. Mgr. Lenka Paluchová, LL.M.
Advokátka a daňová poradkyňa špecializujúca sa na daň z príjmov
a medzinárodné zdaňovanie.
https://www.linkedin.com/in/lenka-paluchova/

About Author