5. decembra 2023

Ochrana osobných údajov

OCHRANA SÚKROMIA
Informácie o spracovaní osobných údajov

Vaše súkromie si vážime. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.
Od 25.05.2018 sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Čo sú to osobné údaje?
Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré sa týkajú dotknutých osôb, ktoré ich identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Takými údajmi sú meno, priezvisko, adresa, fotografie kamerový záznam.

Kto sme?
Správca osobných údajov je Združenie podnikateliek a manažérok, IČO: 36 069 795, so sídlom na ulici Bulíkova 15, 851 04 Bratislava.
Vo veci uplatnenia vašich práv oblasti ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese zdruzeniepam@gmail.com.

Aké údaje zhromažďujeme?
Spracovávané osobné údaje najmä: meno, priezvisko, emailovú adresu, titul, adresu bydliska, fakturačnú adresu, názov pracovnej pozície, názov zamestnávateľa, telefónne číslo, fotografiu, fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, IBAN ) . V súvislosti s elektronickým prístupom k našej webovej stránke sú spracované aj IP adresa a súbory cookies.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
Hlavným účelom spracovania vašich osobných údajov je realizácia vzdelávacích a networkingových aktivít (kurzov, akadémie, seminárov, webinárov, konzultácií, školení, poradenstva), poskytovanie platených i bezplatných služieb a organizácia podujatí, a taktiež pre účely vnútornej komunikácie s Vami (zasielanie informácií o rôznych akciách a podujatiach, poďakovaní, dotazníkov a iných správ). Interné databázy, v ktorých sa Vaše osobné údaje môžu nachádzať:
• účtovné doklady – zmluvy, faktúry, iné dokumenty
• evidencia obchodných partnerov – vizitky, ponuky, kontaktné údaje, iná dokumentácia
• propagácia a marketing – newsletter, sociálne siete, webová stránka, iné média, fotografie, dokumentácia, propagačné materiály
• firemná agenda – formuláre, zmluvy, dohody, spisy, dokumentácia,
• cookies – web stránky prevádzkovateľa, záznamy, iná dokumentácia
• spotrebiteľské súťaže zahrńajúce prípravu, organizáciu a realizáciu súťaže a jej vyhodnotenie.
• štatistické záznamy.

Na niektorých našich živých akciách – školeniach, seminároch, robíme fotografickú dokumentáciu či video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Video záznam slúži účastníkom online kurzu na pozeranie. U týchto materiálov nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine pokiaľ by išlo o referenciu, a to na základe súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pred organizovaním živej akcie.
Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas spracovania osobných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame počas behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhší čas na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.
Ak od nás získavate vzdelávanie zadarmo (e-book, webinár alebo jeho záznam) alebo sa registrujete na odber noviniek na blogu, budeme vám zasielať naše newslettery na základe vášho súhlasu, a to po dobu 5 rokov od jeho udelenia.
V oboch prípadoch sa môžete zo zasielania newsletterov odhlásiť v každom obdržanom e-maile.

Ako dlho a akým spôsobom spracúvame osobné údaje ?
Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom webových formulárov, ale aj manuálne. Osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, s dôrazom na rešpektovanie Vašich základných práv ako dotknutej osoby. Dôraz kladieme na dodržiavanie zásad integrity, dôvernosti, zodpovednosti a správnosti. Osobné údaje získavame len na konkrétne účely a ich rozsah je obmedzený na nevyhnutný účel spracovania.

Ako sú vaše dáta zabezpečené?
Naša webová stránka www.uspesnezeny.sk používa šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

Komu sprístupňujeme osobné údaje?
Vaše osobné údaje nezdieľame s cudzími ľuďmi. Pre účely prípravy a realizácií vzdelávacích a networkinových a iných podujatí môžu byť sprístupnené overeným spolupracovníkom našej organizácie, prípadne donátorom daného podujatia. Vaše údaje môžu byť uvedené na prezenčnej listine a sprístupnené spolu-usporiadateľom, alebo zástupcom spoločností s ktorými pravidelne alebo jednorazovo spolupracujeme. Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu nezverejňujeme a neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín.

Pripojené tretie strany – služby od externých spoločností:
Google Analytics (Webová analytika),
MailChimp (zasielanie newsletterov,
Facebook pixel na zacielenie pozvánok.

Ako zabezpečujeme vaše údaje
Snažíme sa, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Používame bezpečný protokol na komunikáciu a prenos dát (napríklad HTTPS). Používame anonymizáciu a pseudonymizáciu tam, kde je to vhodné. V prípade registrácie na našej webovej stránke musíte mať svoje užívateľské meno a heslo tajné.

Aké sú vaše práva?
Na základe vyžiadania máte právo na prístup k svojim údajom, k informáciám o rozsahu ich spracovania, na opravu, zmenu alebo ich vymazanie. Máte právo aj na obmedzenie ich spracovania alebo namietať proti ich spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov, ak je to technicky možné. Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť. Všetky vaše podnety a sťažnosti preveríme.

Právo na oprav údajov.
Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý).
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu.

Právo na obmedzenie spracovania.
Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať, informujte nás.

Právo na prenositeľnosť údajov.
Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie.
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako môžete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?.
Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné a máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne alebo čiastočne. Súhlas je možné odvolať písomným oznámením zaslaným na e-mailovú adresu: zdruzeniepam@gmail.com.

1.1.2022

About Author