27. februára 2024

Právne okienko: Problematika zloženého plnenia pre účely DPH

Dodávate tovar spolu so službou? Určite ste sa potom potrápili o aké dodanie na účely zákona o DPH sa jedná. Napr. dodanie stroja kedy vykonávate montáž stroja a zároveň dodávate diely, ktoré ste si na montáž stroja museli zakúpiť, alebo dodanie softvéru a jeho následné prispôsobenie podľa potrieb zákazníka.

Dôležité je v takomto prípade posúdiť či sa bude jednať o dve samostatné plnenia – dodanie tovaru / dodanie služby, alebo o jedno plnenie. Je to potrebné rozlíšiť pre účely DPH, pretože ak takýto stroj alebo softvér dodávate do iného členského štátu EÚ,  každé plnenie má rôzne miesto zdanenia. Dodanie služby by bolo bez slovenskej DPH (prenesenie daňovej povinnosti). Naproti tomu dodanie tovaru by malo byť fakturované so slovenskou DPH.

Každý prípad je potrebné posudzovať samostatne so všetkými súvisiacimi okolnosťami. O zložené plnenie pôjde vtedy ak by sa jednalo o dve na seba nadväzujúce plnenia, ktoré nie je možné od seba oddeliť. Pričom je potrebné analyzovať ktoré plnenie dodáva podstatný charakter dodávky – plnenie tovaru alebo plnenie služby. V prípade ak samotné dodanie tovaru (stroj/softvér) by bez dodania montáže/úpravy softvéru nemalo pre zákazníka ekonomický význam, podstatným charakterom dodávky by bola služba. V opačnom prípade, ak by zákazníkovi nedávalo samotné dodanie služby bez dodania tovaru (stroj/softvér) ekonomický úžitok, podstatným charakterom dodávky by bol tovar. Podľa toho čo je podstatným charakterom dodávky sa bude riadiť celé dodanie.

Touto problematikou sa zaoberal aj Súdny dvor EÚ, ktorý vo svojich rozhodnutia uviedol, že za určitých okolností viaceré formálne odlišné plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté oddelene, sa musia, ak nie sú nezávislé, považovať za jedno plnenie. Plnenie musí byť považované za vedľajšie k hlavnému plneniu najmä vtedy, ak pre zákazníka nepredstavuje cieľ, ale je prostriedkom lepšieho využitia hlavného plnenia.

 

 
Autorka článku:
Ing. Mgr. Lenka Paluchova, LL.M.
https://www.linkedin.com/in/lenka-paluchova/

About Author