19. apríla 2024

Právne okienko – transferové oceňovanie

Zmeny, ktoré rok 2023 prinesie v oblasti transferového oceňovania.

S transferovým oceňovaním sme sa v podnikaní určite stretli. Čo je to to transferové oceňovanie?
Transferové oceňovanie znamená, že transakcie (ako predaj, kúpa, nájom, pôžička a pod.), ktoré sa uskutočňujú medzi spriaznenými osobami (prepojenými personálne alebo majetkovo) majú byť uskutočnené za cenu, ktorú by zaplatila nezávislá osoba na trhu. Táto povinnosť sa viaže na podnikateľov (spoločnosti – právnické osoby ale aj na fyzické osoby živnostníkov).

Úplne jednoducho povedané, v prípade,  ak si dve prepojené spoločnosti predávajú medzi sebou napríklad tovary alebo poskytujú služby, takýto predaj by mal byť za cenu, ktorú by za rovnaký tovar alebo službu zaplatila tretia (nezávislá) osoba na trhu.

Doposiaľ sa nerozlišovalo v akom hodnotovom vyjadrení boli takéto transakcie medzi spriaznenými osobami uskutočnené, transferovému oceňovaniu podliehali všetky transakcie uskutočnené medzi spriaznenými osobami. Od 1.1.2023 došlo legislatívnou zmenou zákona o dani z príjmov k zavedeniu hranice 10 000 EUR (resp. 50 000 EUR pri pôžičkách), na ktoré sa vzťahuje povinnosť transferového oceňovania. Z uvedeného vyplýva, že po novom musia podnikatelia oceniť transakcie medzi spriaznenými osobami trhovou cenou v prípade, ak ich hodnota prevyšuje sumu 10 000 EUR (50 000 EUR pri pôžičkách). Ak spoločnosť chce predať automobil jedinému spoločníkovi, pričom hodnota tejto transakcie bude viac ako 10 000 EUR, je potrebné aby predaj automobilu bol uskutočnený za trhovú cenu.

Transakcie so spriaznenými osobami vrátane ich nacenenia by mali byť analyzované v transferovej dokumentácii. Táto sa na požiadanie musí predložiť správcovi dane. Transferovú dokumentáciu po novom však nemusíte viesť v prípade transakcií do 10 000 EUR (50 000 EUR pri pôžičkách), a v niektorých prípadoch ani pri transakciách nad 10 000 EUR.  Účelom novej úpravy je zníženie administratívnej záťaže malých podnikateľov pri transakciách s nízkou hodnotou.

Autorka článku:
Ing. Mgr. Lenka Paluchova, LL.M.
https://www.linkedin.com/in/lenka-paluchova/

About Author