19. apríla 2024

Projekt: Ženy,rodina,kariéra – dopad pandémie

Zhrnutie projektu: Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandémie na oblasť rovnováhy pracovného a súkromného života v krajinách Vyšehrádskej štvorky.                                                    

Projekt s názvom  „Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandémie na oblasť rovnováhy pracovného a súkromného života v krajinách Vyšehrádskej štvorky“ sa realizoval v období od 1. októbra 2021 do 30. apríla 2022  vďaka podpore Vyšehrádskeho fondu.

Projekt sme realizovali v spolupráci s Asociáciou pre rozvoj kariéry žien v Maďarsku  (AWCDH), ktorá bola hlavným partnerom projektu a partnerkami projektu: Pedagogickou univerzitou v Krakove z Poľska, Business & Professional Women CR z.s., Česká republika  a so Združením podnikateliek a manažérok na Slovensku.

V rámci nášho projektu sme skúmali dopad pandémie na štyri špeciálne skupiny žien (matky s deťmi, ženy plánujúce rodinu, ženy nad 50 rokov a ženy žijúce na vidieku), najmä vo vzťahu k trhu práce.

Naše zistenia a odporúčania pre osoby s rozhodovacou právomocou sme prezentovali na dvoj-podujatí, ktoré sa konalo v Budapešti 8. marca 2022 v hybridnom formáte a vo výskumnej štúdii s názvom „Ženy, rodiny, kariéra – vplyvy pandémie na rovnováhu medzi prácou a životom v krajinách Vyšehradskej štvorky.

Hlavné koordinátorky projektu:

Asociácia pre rozvoj kariéry žien v Maďarsku  (AWCDH) 

Partnerky projektu:

Business & Professional Women CR z.s., Česká republika je česká nezisková organizácia založená v roku 2010. Tiež sú členkami jednej z najvplyvnejšej federácie BPW International, ktorá má poradný štatút v OSN a participatívny štatút v Rade Európy. Jej členkami sú vplyvné ženy na vedúcich pozíciách, podnikateľky a manažérky.

Hlavným cieľom BPW je pomáhať profesionálnym ženám v ich ekonomickom, politickom a spoločenskom živote. Tento cieľ sa snažia dosiahnuť  prostredníctvom sieťovania, celoživotného vzdelávania, prostredníctvom projektov zameraných na špecifické skupiny žien. Už 12 rokov organizujú najväčšiu konferenciu Equal Pay Day. Prostredníctvom konferencie upozorňujú na vysoký rozdiel v príjmoch mužov a žien. Svojimi aktivitami tiež riešia aj postavenie žien v práci.  V roku 2020 boli partnerkami v projekte „Ženy, rodina, kariéra – fórum občianskej spoločnosti v duchu V4“, koordinovaný partnerom AWCDH pod záštitou Vyšehradského fondu.

bolo založené v roku 2001. Ide o neziskovú, neštátnu a mimovládnu organizáciu. Venujeme sa podpore podnikateliek a žien na vedúcich pozíciách. Taktiež podporujeme postavenie žien v spoločnosti.
Podieľali sme sa na nasledovných projektoch: Podnikanie vo vidieckej turistike a agroturistike – projekt Phare; Nové trendy v zamestnávaní – práca na diaľku; „Dieťa nie je prekážkou – alebo návrat žien po materskej dovolenke“; Zamestnávatelia ústretoví k rodine a rodovo rovnoprávny; REGIONFEMME – ženy – vzdelávanie – podnikanie.
Ako pridružený partner sme participovali aj na projekte AWCDH „Ženy, rodina, kariéra – občianske Spoločenské fórum v duchu V4“  do ktorého nás pozvala Slovak Business Agency.
Pedagogická univerzita v Krakowe úzko spolupracuje s podnikateľmi, priemyslom a mimovládnymi organizáciami. Medzi efekty posilňovania týchto vzťahov patrí kurzy s prihliadaním na potreby dynamicky sa rozvíjajúceho trhu práce. Taktiež spolupracujú so zástupcami priemyslu,  sektora služieb, s HR oddeleniami najväčších firiem.
Podieľali sa na projektoch Erasmus+ a Horizon EU.  V oblasti problematiky “ kariéry žien na celý život“ a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom nadviazali spoluprácu s Asociáciou pre rozvoj kariéry v Maďarsku. 
Sú tiež partnerkami v projekte  “Women, Families, Careers – Občianske Spoločenské fórum v duchu V4” . Projekt sa zameral na výskum a informovanie prostredníctvom ich akademickej siete v Poľsku a na celom svete. 
Projekt bol podporený z programu Vyšehrádskeho fondu.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke projektu: www.visegradwomen.net

About Author