19. apríla 2024

Small talk otvára dvere na stretnutí či rokovaní

Jedna zo základných rád pre efektívnu medzikultúrnu komunikáciu s obchodným partnerom znie: „small talk“ je prvým krokom na vybudovanie úspešnej a dlhotrvajúcej spolupráce. Bez ohľadu na to, či ide o obchodné stretnutie na vrcholovej úrovni alebo spoločenské podujatie.  Oceňuje sa umenie „small talk“, „lo small talk“, „le small talk“ alebo „светская беседа“.

V zahraničí patrí rozvíjanie komunikačných zručností v rámci „small talk“ k základným prioritám manažérskeho tréningu. Na Slovensku sa však často pozeráme na „small talk“ ako na mrhanie času. Často narážam na vyjadrenie, že „small talk“ sa dá ľahko zvládnuť. Treba sa spýtať na počasie alebo jednoduchú otázku „Ako sa vám darí?“ A keď nám partner odpovie, „small talk“ je vraj úspešne za nami.

Eva Gáboriková z firmy Flexi learn s.r.o. konštatuje, že pri jej práci konzultanta sa stretáva s mnohými odborníkmi, ktorí vo svojom odbore patria k špičke. Nemajú problém prednášať na medzinárodných konferenciách alebo odborne viesť projekt, ktorý rieši ekonomické alebo IT problémy vo viacerých krajinách. Najväčšie obavy majú zvyčajne z pracovných obedov alebo spoločenských podujatí, na ktorých sa majú navzájom so svojimi kolegami spoznať a ich hlavnou témou je „small talk“. Keď nastúpia do novej firmy, istým spôsobom sa vyhýbajú priestorom, kde sa stretávajú s inými kolegami, aby sa vyhli riziku, že po úvodnom pozdrave nastane medzi nimi ticho.

Čo znamená „small talk“?

Pojem „small talk“ sa líši vzhľadom na kultúru, z ktorej váš obchodný partner  pochádza. V anglickom prostredí môžete nájsť vysvetlenie „small talk“ ako  rozhovor o všetkom  a o ničom,  ktorý sa venuje aktuálnym témam s ohľadom  na  spoločenské dianie. V nemeckých  zdrojoch môžete nájsť definíciu, ktorá  predstavuje „small talk“ ako krátku rozcvičku, ktorej  cieľom je rozcvičiť sa pre  podaním dobrého výkonu. Preto má byť cielene zameraná na výkon,  ktorý je  cieľom stretnutia. V talianskej obchodnej kultúre je „small talk“ vnímaný ako  vstupná  brána do dlhodobého pracovného vzťahu alebo ako nevyhnutný  predpoklad pre „naolejovanie“  štruktúr pre vzájomnú spoluprácu a rýchle  riešenie problémov.

Bez ohľadu na kultúrne pozadie priamy a jednoduchý preklad „small talk“ znamená „malý  rozhovor“. Pre lepšie pochopenie by sme v slovenskom jazyku mohli použiť aj výraz „krátky  rozhovor“ na príjemnú tému, ktorý vzniká spontánne vzhľadom na aktuálne dianie alebo na predchádzajúce spoločné kontakty. Avšak s cieľom zmeniť náš slovenský postoj k „small talk“ by som vysvetlenie doplnila na „krátky rozhovor s veľkým dosahom“.

Aká je úloha „small talk“?

Jednou zo základných úloh „small talk“ je vytvárať príjemnú komunikačnú atmosféru a podporovať bezproblémovú komunikáciu medzi komunikačnými partnermi. Podľa psychológov je to priestor, v rámci ktorého (kedy) dáte partnerovi najavo, že nie ste jeho nepriatelia a nechcete naňho zaútočiť.

Má odstraňovať bariéry, ktoré môžu medzi zástupcami rôznych kultúr vzniknúť napr. pri čakaní alebo nepochopení prijatých opatrení. Práve „small talk“ je neformálny priestor počas vážnych rokovaní, kde si partneri môžu vysvetliť svoje odlišné zámery vzhľadom na odlišnú obchodnú kultúru.

Cieľom „small talk“ je priblížiť sa ku komunikačnému partnerovi. To znamená priblížiť sa k oblastiam a témam, ktoré sú pre jeho kultúru a život (pôsobenie) dôležité. Pre obchodného partnera z Anglicka je jeho rodina súkromnou záležitosťou. Avšak partnera z Talianska poteší, ak sa budete zaujímať o jeho deti, pretože rodina patrí k základným témam „small talk“ v jeho kultúre. Správnou voľbou témy „small talk“ prejavujete obchodnému partnerovi úctu k jeho kultúre a vytvárate vhodné podmienky pre plynulý prechod k odbornej téme. Zároveň budujete svoj „image“ vzdelaného a charizmatického kolegu, ktorý je schopný komunikovať na vysokej úrovni. Na „image“, ktorý si vybudujete počas „small talk“, sa nezabúda, práve naopak, odlišuje vás od množstva iných komunikačných partnerov, s ktorými sa náš obchodný partner stretne.

Úloha „small talk“ sa mení podľa toho, so zástupcami ktorých kultúr sa stretávate. Existujú kultúry (tzv. coconut cultures), kde je „small talk“ súčasťou pracovného rozhovoru. To znamená, že základná priorita je vytvoriť vhodné pracovné prostredie a otázky, ktoré sú spojené so súkromným životom, nie sú vítané. Od partnerov sa neočakáva dlhý „small talk“, ale len priama a krátka výmena bežných informácií, ktoré súvisia s príchodom na stretnutie, ubytovaním alebo dopravou. Možnosť využiť „small talk“ na výmenu informácií zo súkromného života sa objaví až po dlhšom období vzájomnej spolupráce, kedy sa z obchodných partnerov stali priatelia.

Druhá skupina kultúr (tzv. peach cultures) sa v rámci „small talk“ zameriava predovšetkým na oblasti súkromného života. Otázky o rodine, deťoch, voľnom čase sú prejavom skutočného záujmu o osobu človeka. Práve prostredníctvom nich vyjadrujete, že vám nejde len o obchodný aspekt pracovného prostredia, ale vnímate aj osobnosť obchodného partnera, ktorá je v kultúrach zameraných na budovanie vzťahov rozhodujúca. V týchto kultúrach sa vzájomná spolupráca viaže na ľudí a nie na predmet projektu. Zmena členov tímu znamená návrat na začiatok a budovania vzájomnej dôvery odznova.

Autor článku: Paedr. Eva Gáboriková, PhD., M.A.

Článok bol uverejnený aj v časopise Zisk manažment (www.manazerskecentrum.sk)

About Author